Une raffle important a lieu a Monbetsu a Hikoma

9 Aer 10203
Campagne:Jidai Hoshi - Ichi (I) - La statue de Heindù
Description:Une raffle important a lieu a Monbetsu a Hikoma

Héro associé
Udodak Kamikuro
Shinobu Chopkesa
Mizuki Toga Hoshi
Izumi Ryoma
Kinata Tokama